Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων & Προμήθεια Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας & του τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ-Γιάννης Γάλλος», (άγονων ομάδων αρχικού διαγωνισμού)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 02/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 5151

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 814.455,83 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων και Προμήθεια Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ-Γιάννης Γάλλος», (άγονων ομάδων αρχικού διαγωνισμού),» με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης (Αριθμός εσωτερικής αναφοράς 24-023796-001 στο έντυπο Ευρωπαϊκών δημοσίων συμβάσεων προς δημοσίευση, E-NOTICES_KALLITHEA) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 02-02-2024, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29-02-2024 και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η 06-03-2024 και ώρα 10:00 σε εκτέλεση της απόφασης της Δ.Ε. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8) μήνες προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ