Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Πέμπτη 30/11/2023 & ώρα 17:00

Ημερομηνία, 27/11/2023
Αρ. Πρτ.: 484/2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Κ
Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας «ΔΗ.Κ.Ε.Κ.» την ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2023 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο. Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υπηρεσιών νομικού συμβούλου στο πλαίσιο της διερεύνησης των καταγγελιών προς το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2ο. Ολοκλήρωση διαδικασίας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου μέσω του προγράμματος Δ.Υ.Π.Α. με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες Δημόσια πρόσκληση: 1198064/7-12-22 ΦΕΚ 5106β29-9-22».

3ο. Κατακύρωση ανάδοχης εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, σύμφωνα με την αριθ. 730/2023 (Α.Δ.Α: 6ΥΜ7ΩΕΚ-ΞΜΖ) απόφασης του Δημάρχου Καλλιθέας.

4ο. Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για το Β΄ εξάμηνο του 2023.

5ο. Βεβαίωση Υπερωριακής Απασχόλησης υπαλλήλων με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για το Β’ εξάμηνου του έτους 2023.

6ο. Αυτοδίκαιη απόλυση εργαζομένου ΙΔΟΧ λόγω κατάθεσης εγγράφου απόφασης απονομής σύνταξης λόγω γήρατος.

7ο. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού Σ.Ο.Χ.1/2023 & έγκριση σύναψης συμβάσεων.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Τζώρτζης Δελατόλας
Δημοτικός Σύμβουλος