Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου από το Δήμο Καλλιθέας, προς κάλυψη της ανάγκης στέγασης και λειτουργίας του 29ου Νηπιαγωγείου του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΨΝΘΔΩΕΚ-ΠΙ1
Καλλιθέα 24/10/2023
Αρ. πρωτ. 51760/30-10-23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76
Τηλ.: 213 2070300

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου (κτιρίου με περιφραγμένο αύλειο χώρο) από το Δήμο μας, για κάλυψη της ανάγκης στέγασης και λειτουργίας του 29ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 399/2023 (Α.Δ.Α. 6Ο0ΙΩΕΚ-ΓΑΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και βάσει του Π.Δ. 270/81.

Το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των χωροταξικών ορίων «Ελ. Βενιζέλου, Φιλαρέτου, Π. Τσαλδάρη, Φορνέζη, Ακροπόλεως, Σκίππη, Λυκούργου, Καριταίνης, Ακροπόλεως, Σπάρτης, Κρέμου, Φορνέζη, Ελ. Βενιζέλου», να είναι ισόγειο και να έχει εμβαδό περίπου 250 τ.μ., με αποκλειστική χρήση για Νηπιαγωγείο. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει α) αποκλειστική είσοδο-έξοδο, β) αύλειο χώρο τουλάχιστον 250 τ.μ. περιφραγμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο για τον προαυλισμό των νηπίων, γ) τρείς τουλάχιστον αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο διδασκόντων, κουζίνα, τουαλέτες νηπίων και ενηλικών και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για τη χρήση για την οποία προορίζεται, δ) να διαθέτει είσοδο χωρίς μεγάλες υψωμετρικές διαφορές και κατάλληλη ώστε να μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται άτομα ΑμεΑ και γενικά να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε δημόσια κτήρια, ε) να διαθέτει ηλεκτρολογικό δίκτυο ικανό να παρέχει την απαιτούμενη για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας ισχύ, στ) να είναι συνδεδεμένο με τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και να υποστηρίζει την εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, ζ) να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης και να είναι συνδεδεμένο με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, η) να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3361/2008 και τις ΠΟΛ 1018/13.1.2012 Υπουργείο Οικονομικών. Η αποδεκτή ενεργειακή κατηγορία του κτηρίου είναι από Α’ έως και Γ’ βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 4342/2015 ΦΕΚ.143/Α΄, θ) να διαθέτει παθητική και ενεργητική πυρασφάλεια (ύπαρξη πυροσβεστήρων κτλ), αποδεικνυόμενη με την ανάλογη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ι) να έχει κεντρική θέρμανση, κ) πρέπει να εξεταστεί η στατική επάρκεια του κτιρίου, η νομιμότητα της κατασκευής του ή η αιτιολογημένη εξαίρεση του από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις, η τήρηση των διατάξεων του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/17.2.1988) για την Πυροπροστασία, του Π.Δ. του 1991 (ΦΕΚ 164/Δ/11.4.1991) και τα δομικά υλικά κατασκευής του να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο, λ) το ακίνητο δεν θα πρέπει να γειτνιάζει με οδικές αρτηρίες μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, σιδηροδρομικές γραμμές, σταθμούς λεωφορείων, επαγγελματικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ζώνη άμεσης επιρροής διαδρόμων αερολιμένων και αεροδιαδρόμων και γενικότερα με χώρο που μπορεί να βλάψει την ασφάλεια και την υγεία των μετακινούμενων μαθητών, μ) επίσης, να μην γειτνιάζει με πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, βιομηχανικές δραστηριότητες και αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων, μπαρ, χώρους τυχερών παιγνίων, οίκους ανοχής, σωφρονιστικά ιδρύματα, νοσηλευτικά ιδρύματα, νεκροταφεία, πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες και γενικότερα με χώρους ή λειτουργίες που αποτελούν εστίες ηχορύπανσης, πυρκαγιάς, εκρήξεων, μολύνσεων κλπ.

Οι αιτήσεις – προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα συνοδεύονται με σφραγισμένο φάκελο συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής που αναφέρονται στην περίπτωση (3) της διακήρυξης (Α.Δ.Α.6Ο0ΙΩΕΚ-ΓΑΣ), θα απευθύνονται προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών Μισθώσεων Ακινήτων – Τμήμα Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Καλλιθέας και θα κατατίθενται εντός προθεσμίας (20) ημερών μετά τη δημοσίευση στον Τύπο της περίληψης της διακήρυξης στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα – 1ος όροφος), προκειμένου να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00 Διεύθυνση Φιλαρέτου 108, Καλλιθέα, 2ος όροφος. Τηλέφωνο 2109589635. Email: paideia@kallithea.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται σε έντυπη μορφή ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ