Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τετάρτη 25-10-2023 & ώρα 18:00

Καλλιθέα 24/10/2023
Αρ. πρωτ. 50799

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  1. Λαμβάνοντας υπόψη:
    Τη με αρ. πρωτ. 50028/19-10-2023 πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία.
  2. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία Κοινοτήτων».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Σας καλούμε την Τετάρτη 25-10-2023 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) επειδή αναβλήθηκε η συνεδρίαση της 23-10-2023 λόγω μη απαρτίας, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτήριο) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 287, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «PHARAOH CAFΕ Ο.Ε.»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ