Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨», την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 & ώρα 17:30

Καλλιθέα,20/10/2023
Αριθ. πρωτ. : -5714-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.5043/2023 Φ.Ε.Κ. Α΄91 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76), την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Έγκριση νέου σχεδίου μελέτης/διενέργειας διαγωνισμού για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών, λόγω άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων βρεφών και νηπίων/γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους & αποστολή του αιτήματος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

2. Έγκριση τροποποίησης ήσσονος αξίας της εν ισχύ σύμβασης με την εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε., προμήθειας ειδών τροφίμων – οπωροπωλείου.

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παραλαβής προμηθειών, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου της εν ισχύ σύμβασης με την εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και κατεψυγμένων ειδών ιχθυοπωλείου, για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων βρεφών & νηπίων.

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παραλαβής προμηθειών, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου της εν ισχύ σύμβασης με την εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε., για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου και κατεψυγμένων ειδών λαχανικών, για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων βρεφών & νηπίων.

5. Έγκριση σχεδίου μελέτης/απευθείας ανάθεση για χρονικό τριών μηνών για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων βρεφών και νηπίων.

6. Έγκριση διαγραφών βρεφών και νηπίων από βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού μας, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 4249/τ. β’/5-12-2017 ΦΕΚ, που αφορά τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ