Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα, 19/10/2023
Αρ. Πρωτ. 50122

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες: Α. Περγαντή
Τηλέφωνο: 213-20.70.410
E-mail: argiro.pergandi@kallithea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)
για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση για το τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου δύο (2) ατόμων για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης τους έως την 30/06/2024 και συγκεκριμένα:

Κωδικός θέσης

Αρ. Ατόμων

Υπηρεσία

Έδρα Υπηρεσίας Κλάδος Ειδικότητα
125

1

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1 ΤΕ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

128

1

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1 ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης που επιθυμούν να προσληφθούν, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους,

  • με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: idox@kallithea.gr ,
  • ή αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου,
  • ή με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 76.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι
από 21/10/2023 ημέρα Σάββατο έως και 30/10/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνημμένα: