Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας – κτίριο Α230), για την μίσθωση ακινήτου από το νομικό πρόσωπο, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα, 13/10/2023
Αριθ.πρωτ.: – 5503 –

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”»
Αυτ.Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Ο.Π.Α.Α. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”»

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας –κτίριο Α230), για την μίσθωση ακινήτου από το νομικό πρόσωπο, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

  • να διαθέτει ισόγειο χώρο κατάλληλο για στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού και να έχει επιφάνεια 200 έως 320 τ.μ. (ενιαίο ή μη).
  • να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και να περιβάλλεται από τις οδούς: Λεωφ.Ελ. Βενιζέλου-Ποσειδώνος-Επαμεινώνδα-Λάμπρου Κατσώνη-Σόλωνος
  • να είναι καλής κατασκευής και να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και χώρους υγιεινής, καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ προκειμένου να πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού σύμφωνα με το υπ’αριθ. 99/2017 Π.Δ. (ΦΕΚ 141/Α/2017),
  • να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407 τεύχος Β/9-4-2010) και Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
  • να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο (χωρίς αυθαιρεσίες)
  • να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ (σύμφωνα με το αρ. 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο νομικό πρόσωπο στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και στην συνέχεια παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία τις κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης και θα πρέπει να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής ποσό ίσο με το 5% του ετησίου μισθώματος.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στο διοικητικό – οικονομικό τμήμα του νομικού προσώπου, που βρίσκεται στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (πλησίον γηπέδου beach volley), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-), κ. Ιωάννης Κορδούτης

Συνημμένα:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ