Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 28η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/09/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 29/9/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 28η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/9/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 384: Αποδοχή του κατεπείγοντος της πρόσκλησης

Απόφαση Νο 385: α) Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών, β) Έγκριση Μελέτης Υποέργου 1 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καλλιθέας» γ) Έγκριση Μελέτης Υποέργου 3 «Πλάνο και Δράσεις Προβολής και Επικοινωνίας», στο πλαίσιο υποβολής πρότασης για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Καλλιθέας».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ