Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Δευτέρα 25/09/2023 & ώρα 09:00

Καλλιθέα 21/09/2023
Αρ. πρωτ. 44300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε τη Δευτέρα 25/09/2023 και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024

2. 8η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2023

3. Εξειδίκευση πίστωσης για την αντικατάσταση αντιολισθητικού δαπέδου στην εξωτερική ράμπα του Γ΄ΚΑΠΗ

4. Εξειδίκευση πίστωσης για προβολές ταινιών

5. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τις ανάγκες των προσεχών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο μας

6. Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες των προσεχών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο μας

7. Εξειδίκευση πιστώσεων για δαπάνες που θα προκύψουν για φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

8. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές σε επιλεγμένες υποδομές και στον στόλο οχημάτων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών»

9. Έγκριση τεκμηρίωσης σκοπιμότητας υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα, τεχνικής έκθεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές σε επιλεγμένες υποδομές και στον στόλο οχημάτων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών»

10. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια απορριματοδεκτών Καδών 2023»

11. Έγκριση τεκμηρίωσης σκοπιμότητας υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα, τεχνικής έκθεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριματοδεκτών Καδών 2023»

12. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

13. Εξέταση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας»

14. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών για εκδηλώσεις «Ποντιακού Τριημέρου 2023» στις 29/9/2023, 30/9/2023 και 01/10/2023

15. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών για συναυλίες στις 10, 11, 13, & 17/10/2023 στο πλαίσιο του Φθινοπωρινού Προγράμματος του Δήμου

16. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας για δέκα σεμινάρια Συναισθηματικής Διαλεκτικής στο Πολιτιστικό Κέντρο «Γιάννης Κορδάτος»

17. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Ιουλίου 2023

18. 1. Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του έτους 2023 του Υπουργείου Εσωτερικών α) για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών –Θ΄τακτική επιχορήγηση έτους 2023, β) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 7η, 8η και 9η μηνιαία κατανομή του έτους 2023.
2. Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών από την Περιφέρεια Αττικής για το Α΄Εξάμηνο του έτους 2023

19. 1η Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής

20. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

21. Απόδοση λογαριασμού της Παραβάλου Μαρίας για το με αρ. 2252/25-08-2023 Χ.Ε.Π.

22. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ του έτους 2023

23. Έγκριση της υπ’ αριθμ.599/2023 Απόφασης Δημάρχου για μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

24. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ