Ανακοίνωση-Προκήρυξη για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) Π.Ε. ΙΑΤΡΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Καλλιθέα, 10/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 12115

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες: Π. Δεικτάκη
Τηλέφωνο: 213-20.70.412
E-mail: p.deiktaki@kallithea.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεση του Δήμου Καλλιθέας να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου τριών (3) ΠΕ Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ιατρικής μέριμνας σε ευπαθείς και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δημοτών στα πλαίσια προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας που εφαρμόζει ο Δήμος στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν συνολικά τρία άτομα και συγκεκριμένα ένας (1) ΠΕ Ιατρών – Παιδίατρος, ένας (1) ΠΕ Ιατρών – Καρδιολόγος και ένας (1) ΠΕ Ιατρών – Παθολόγος για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους, ηλεκτρονικά, η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο email: sme@kallithea.gr, είτε κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132070412). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες από τις 11/03/2023 έως και τις 20/03/2023 και ώρα 23:59. (δέκα ημέρες)

Συνημμένα: