Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Δευτέρα 13/2/2023 & ώρα 14:45

Καλλιθέα 9/2/2023
Αρ. πρωτ. 6923

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Δευτέρα 13/2/2023 και ώρα 14:45 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εξειδίκευση πίστωσης για αμοιβή επιτροπών πτυχιακών εξετάσεων σχολών πιάνου και κιθάρας την 25η Φεβρουαρίου 2023

2. Εξέταση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020¨ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»

3. Εξέταση πρακτικού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Πάσχα 2023» με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής

4. Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 για τις καλλιτεχνικές υπηρεσίες (συναυλίες, δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικά προγράμματα, χορευτικά προγράμματα κ.α.) οργανικών μονάδων του Δήμου

5. Αποδοχή επιχορήγησης Α΄ΔΟΣΗΣ 2023, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

6. Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών –Α΄ κατανομή 2023

7. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Δεκεμβρίου 2022

8. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2022

9. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2023

10. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

11. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) ανάθεση της υπηρεσίας για την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος για την Γ΄ Ηλικία στις 20/2/2023

12. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης, γ) καταστάσεις δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων από ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών για την συναυλία για την Γ΄ Ηλικία στις 20/2/2023

13. Έγκριση του προγράμματος δράσης έτους 2023 του σωματείου ΘΗΣΕΑΣ για το Δήμο Καλλιθέας

14. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για αγορά ετήσιων καρτών για τη μετακίνηση κοινωνικών λειτουργών, υπαλλήλου και νοσηλευτριών

15. Απόδοση λογαριασμού της Μπούτα Αικατερίνης για το με αρ. 232/02-02-2023 ΧΕΠ

16. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

17. Εξειδίκευση πίστωσης για την ανάγκη οργάνωσης και διεξαγωγής εκδήλωσης

18. Εξειδίκευση πίστωσης για ηχητική και φωτιστική κάλυψη

19. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τις ανάγκες των προσεχών εκδηλώσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ