Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨», την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 & ώρα από 13:00 έως 14:30

Καλλιθέα, 03/02/2023
Αρ. Πρωτ.: 578

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθ. Εγκύκλιο 375/2022 Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» και το άρθρο 67,παρ.7 του ν.3852/2010 « … Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.», σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr) την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα από 13:00 έως 14:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Λήψη απόφασης αποδοχής του κατεπείγοντος.

2. Λήψη απόφασης επί αγωγής δεκαέξι εργαζομένων Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, που ζητούν μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους σε ΙΔΑΧ.

3. Λήψη απόφασης επί αγωγής τεσσάρων εργαζομένων Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ), που ζητούν μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους σε ΙΔΑΧ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

 

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι :
Για τη λήψη των δύο θεμάτων που αφορούν αγωγές εργαζομένων έχει οριστεί δικάσιμος την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023.