Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση είτε αυτοτελούς ακινήτου επιφανείας 3.000 έως 5.000 τ.μ. είτε ανάλογης έκτασης τμήματος ευρύτερου ακινήτου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων & των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (Δ.Σ.Α.) & της Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 9Ξ5ΑΩΕΚ-74Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Καλλιθέα 03/01/2023
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                    Αρ. πρωτ. 1153/09-01-2023
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76
Τηλεφ.: 213 2070300

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή, προφορική, επαναληπτική μειοδοτική Δημοπρασία, κατόπιν της 616/2022 απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής, στην οποία αποφασίσθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού, για τη μίσθωση είτε αυτοτελούς ακινήτου επιφανείας 3.000 έως 5.000 τ.μ. είτε ανάλογης έκτασης τμήματος ευρύτερου ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (Δ.Σ.Α.) και της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.
Ο προσφερόμενος χώρος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της με ΑΔΑ:9ΨΟΧΩΕΚ-3ΒΔ Περίληψης Διακήρυξης του Δημάρχου Καλλιθέας, μετά της υπ’ αρ. 330/2022 (ΑΔΑ: 60ΡΨΩΕΚ-ΓΘ8) απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής στην οποία καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα θα πρέπει να βρίσκεται είτε στην περιοχή της Καλλιθέας, είτε σε άλλη κοντινή περιοχή με ευκολία πρόσβασης προς τον Σ.Μ.Α. Σχιστού και τον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, να έχει πρόσωπο πλάτους τουλάχιστον (20) μέτρων σε κεντρική αρτηρία των Αθηνών ή εν γένει σε λεωφόρο, να είναι είτε αυτοτελές ακίνητο επιφανείας 3.000 έως 5.000 τ.μ. είτε ανάλογης έκτασης τμήματος ευρύτερου ακινήτου, το οποίο να είναι περιμανδρωμένο και να διαθέτει στεγασμένο χώρο που θα καταλαμβάνει το 90% τουλάχιστον της επιφάνειας του, να πληροί τις κτιριακές πολεοδομικές προδιαγραφές και να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες στο χώρο, να επιτρέπεται πολεοδομικά η χρήση του ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων, να είναι καλής κατασκευής, να έχει ασφαλείς υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να διαθέτει χώρους υγιεινής, να διαθέτει εικοσιτετράωρη φύλαξη και μκάμερες ασφαλείας CCTV, να διαθέτει εγκατάσταση πλυντηρίου φορτηγών οχημάτων, ενώ ιδιαίτερα θα ληφθεί υπόψη εάν διαθέτει ράμπες συνεργείου αυτοκινήτων και ότι άλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενδεχόμενη εγκατάσταση συνεργείου αυτοκινήτων, να διαθέτει προσβάσεις για ΑΜΕΑ καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ.
Επίσης στον προσφερόμενο χώρο είναι απαραίτητα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης & Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας.
Οι Αιτήσεις-Προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου θα συνοδεύονται με σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη Δημοσίευση της περίληψης του επαναληπτικού Διαγωνισμού στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα – 1ος όροφος), προκειμένου να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου.
Πληροφορίες για την επαναληπτική Δημοπρασία παρέχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού Μισθώσεων, που βρίσκεται εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου (Μαντζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα, 2ος όροφος, τηλ. 213-2070300), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αντίγραφα των πιο πάνω αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής όπου αποφασίσθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού και που συμπεριλαμβάνονται οι όροι της Διακήρυξης του Διαγωνισμού θα χορηγούνται είτε σε έντυπη μορφή είτε θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλεται μέσω πρωτοκόλλου στην παραπάνω Διεύθυνση, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του Διαγωνισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ