Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 45η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 22/12/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 45η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/12/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 598: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 599: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 332/27-07-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τον Κ.Α. του προϋπολογισμού

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 600: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Υγείας και Κοινωνικής προστασίας

Απόφαση Νο 601: Εξειδίκευση πίστωσης για θεατρικές παραστάσεις

Απόφαση Νο 602: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Απόφαση Νο 603: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια βίντεο προβολέα και του σχετικού εξοπλισμού

Απόφαση Νο 604: Εξειδίκευση πιστώσεων για την εκδήλωση της γιορτης των Θεοφανείων και της κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Δήμου μας

Απόφαση Νο 605: Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022»

Απόφαση Νο 606: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής για «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Απόφαση Νο 607: Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή για «Αποκατάσταση κτιρίου Μπιζανίου και Περιβάλλοντος χώρου

Απόφαση Νο 608: Έγκριση ταμειακών απολογισμών για τα έτη 2017 έως 2021 της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Αποσύρεται : Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Οκτωβρίου 2022

Απόφαση Νο 609: Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ για το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» του Δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 610: Τροποποίηση της με αρ.494/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση Νο 611: Τροποποίηση σύμβασης για «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΟΥΣ 2022»

Απόφαση Νο 612: Τροποποίηση σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Απόφαση Νο 613: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της ΠΟΣΕΑ για την Δράση «ΠΟΣΕΑ-ΟΤΑ: Ευαισθητοποίηση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Αιμοδοσία» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής Σύμβασης

Απόφαση Νο 614: Έγκριση δαπάνης ταφής απόρων δημοτών και έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας

Απόφαση Νο 615: Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

Απόφαση Νο 616: Έγκριση του από 07/12/2022 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση είτε αυτοτελούς ακινήτου επιφανείας 3.000 έως 5.000 τ.μ. είτε ανάλογης έκτασης τμήματος ευρύτερου ακινήτου

Απόφαση Νο 617: Κατάργηση δίκης με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – Ι. ΤΣΟΤΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εξειδίκευση πίστωσης

Απόφαση Νο 618: Περί μη ασκήσεως ανακοπής κατά της υπ’αριθμ. 450/2022 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας και περί κατάργησης δίκης με την ’AMBRUS IKE’ και εξειδίκευση πίστωσης

Απόφαση Νο 619: Περί μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α2102/2022 οριστικής απόφασης του Δ. Πρωτ. Αθήνας εκδοθείσης επί προσφυγής του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ. 37904/13716/32570/11928/5.2.2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Απόφαση Νο 620: Γνωστοποίηση ανέκκλητης (λόγω ποσού) υπ’αριθμ. Α2121/2022 απόφασης του Δ.Πρωτ.Πειραιά

Απόφαση Νο 621: Περί μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ. Α1917/2022 απόφασης του Δ.Πρωτ.Πειραιά εκδοθείσης επί προσφυγής της «ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝ.ΕΤ. ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Αποσύρεται : Περί μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ. Α2211/2022 απόφασης του Δ.Πρωτ.Πειραιά (6ο Μον/λες)

Απόφαση Νο 622: Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για αγορά ετήσιων καρτών για τη μετακίνηση για το γραφείο κλητήρων

Απόφαση Νο 623: Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ασφαλίστρων έξι (6) απορριμματοφόρων

Απόφαση Νο 624: Απόδοση λογαριασμού της Θεοδοσοπούλου Φοίβης για τα με αρ. 2783/02-11-2022 και 3017/25-11-2022 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 625: 2η έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ