Έναρξη υποβολής αιτήσεων Γ΄ κύκλου επιλογής ωφελουμένων για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης & Πιστοποίησης Ανέργων με επίδομα έως 1850,00 €

Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ανακοινώνεται η ανάρτηση της Πρόσκλησης ωφελουμένων Γ΄ κύκλου για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η έναρξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Δεδομένου ότι στον Α΄ και Β΄ κύκλο της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»: α) επιλέχθηκαν 733 υποψήφιοι ως επιτυχόντες κατά τη διαδικασία επιλογής ωφελούμενων και β) από το πρόγραμμα αποχώρησαν 194 ωφελούμενοι από τους επιτυχόντες του Α΄ κύκλου, ενεργοποιείται ο Γ΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων που αφορά την επιλογή τουλάχιστον 211 ωφελούμενων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου, ήτοι 750 ωφελούμενοι.

Έναρξη Πρόσκλησης ωφελουμένων Γ΄κύκλου & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

  • 19-12-2022 και ώρα 00:00:01

Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

  • 19-01-2023 και ώρα 23:59:00

Στο πλαίσιο των νέων αιτήσεων δίνεται η δυνατότητα στους απορριφθέντες να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.