Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 41η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 24/11/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 41η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 518: 8η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022

Απόφαση Νο 519: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθειες για τις ανάγκες του Γρ. Επικοινωνίας & Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων, για την περίοδο των εορτών

Απόφαση Νο 520: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια τηλεόρασης

Απόφαση Νο 521: Εξειδίκευση πίστωσης για ηλεκτρονική ενημέρωση

Απόφαση Νο 522: Εξειδίκευση πίστωσης για εκτύπωση ενημερωτικού υλικού-προγράμματος

Απόφαση Νο 523: Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία & προμήθεια για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 524: Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 3.000 ευρώ στο Αθλητικό Σωματείο ΠΟΚ Έσπερος

Απόφαση Νο 525: Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 1.500 ευρώ στον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Αθλητική Ένωση Καλλιθέας

Απόφαση Νο 526: Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικών εκθέσεων, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) ανάθεση της υπηρεσίας καλλιτεχνικών εκδηλώσεων & δράσεων στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικού προγράμματος του Δήμου από 08/12/2022 έως 08/01/2023

Απόφαση Νο 527: Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (9) ΘΕΣΕΩΝ – ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ»

Απόφαση Νο 528: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Απόφαση Νο 529: Έγκριση της περιγραφής παρεχόμενων υπηρεσιών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Απόφαση Νο 530: Συμπλήρωση της με αρ. 487/2022 προηγούμενης απόφασης Ο.Ε. και έκδοση συμπληρωματικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

Απόφαση Νο 531: Έγκριση παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού της υπαλλήλου Σιριγώτη Αικατερίνης για το με αρ. 2473/3-10-2022 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής έως 12/12/2022

Απόφαση Νο 532: Έγκριση 5ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος»

Απόφαση Νο 533: Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

Απόφαση Νο 534: Έγκριση του πρακτικού γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών, περί αιτήματος της εταιρίας «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ» (τροποποίηση σύμβασης με αναπροσαρμογή τιμών)

Απόφαση Νο 535: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)»

Απόφαση Νο 536: α) «Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών –ΙΑ΄ κατανομή του έτους 2022, και β) Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της επιχορήγησης «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας»

Απόφαση Νο 537: Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή τους

Απόφαση Νο 538: Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ