Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), & με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 & ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 24/11/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αρ. Πρωτ. 56481
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 8η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού γ’ τριμήνου 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Έγκριση ετήσιας τακτικής επιχορήγησης οικ. έτους 2023 στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί των οδών Δημοσθένους 42 & Χαροκόπου, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την Β. Α. του Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Έγκριση της αρ. 100/2022 απόφασης της ΔΗ.ΚΕ.Κ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

6. Παραχώρηση χώρου τιμής ένεκεν άνευ τιμήματος για τη σύσταση τάφου στον Σπυρίδωνα Πέγιο, άτομο που προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στην Πατρίδα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

7. Γνωμοδότηση επί της πρότασης μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Γνωμοδότηση επί της πρότασης μεταβολών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Τροποποίηση της 177/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

10. Κοπή δένδρων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Λήψη απόφασης για την δυνατότητα παράτασης απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Η.Ν. Κάσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13. Επικαιροποίηση της αρ. 82/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω αλλαγής οχήματος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

14. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Μ. Ασίας αρ. 7, στην Καλλιθέα, σε άπορο-άστεγο δημότη του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος