Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: Ψ0Ο2ΩΕΚ-Θ1Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 16/11/2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.:54687
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καλλιθέας επί της οδού Ματζαγριωτάκη 76 στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στον 3ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου, την 25η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών ενώπιoν της Επιτροπής την 11:30 π.μ. και ώρα λήξης την 12:30 μ.μ.
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου: Ο.Τ. 124 (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων) επιφάνειας 2.585m2 για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων 2022 και Πρωτοχρονιάς 2023 σύμφωνα με τα άρθρα του ΠΔ270/81.

Η μίσθωση του κοινοχρήστου χώρου αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και η έναρξη λειτουργίας του χώρου ορίζεται όχι νωρίτερα από την 05 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει την 8 Ιανουαρίου 2023, και δύναται να παραταθεί για είκοσι (23) μέρες επιπλέον από τις 9 Ιανουαρίου 2023 και μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2023 με την σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών, οπότε και ο πλειοδότης θα παραδώσει τον μισθωμένο κοινόχρηστο δημοτικό χώρο αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες μονάδες ανά εκατοντάδες και μόνο.

Δικαίωμα συμμετοχής και ο τρόπος υποβολής προσφορών ορίζονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου: Kallithea.gr.
Στη δημοπρασία ορίζεται εγγύηση συμμετοχής στο 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, δηλαδή σε τετρακόσια (400,00) ευρώ.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Καλλιθέας, που βρίσκονται εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου (Μαντζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα, 2ος τηλ. 213-2070300 εσωτ. 398), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται σε έντυπη μορφή ή αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται μέσω πρωτοκόλλου, στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Για ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81«Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» και των Ν. 3463/06 και του Ν. 3852/2010].

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ