Πρόσκληση σε ειδική & τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 & 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικού-Οικονομικού
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

Καλλιθέα, 10/11/2022
Αριθ. πρωτ. : -7760 –

Λαμβάνοντας υπόψη:
Την παρ. 7 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 – (ΦΕΚ 167/Τ.Α’/23-7-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2012 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα και Έκθεσης Διαχείρησης) μετά από την Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Λογιστή.

2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2013 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα και Έκθεσης Διαχείρησης) μετά από την Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Λογιστή.


Καλλιθέα, 10/11/2022
Αριθ. πρωτ. : -7761 –

Λαμβάνοντας υπόψη:
Την παρ. 7 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 – (ΦΕΚ 167/Τ.Α’/23-7-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέμα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. 3η επιλογή βρεφών και νηπίων για την εισαγωγή τους, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς για την σχολική χρονιά 2022-2023.

2. Έγκριση διαγραφών βρεφών και νηπίων από βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού μας, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 4249/τ. β’/5-12-2017 ΦΕΚ, που αφορά τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

3. Τροποποίηση του Ειδικού Κανονισμού λειτουργίας της Ναυταθλητικής Μαρίνας του Δήμου Καλλιθέας στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς την με αριθμ. 504/2021 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 2 του ν. 3068/2002(Α΄274).

4. 5η Μερική Αναμόρφωση εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022.

5. Έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα οικονομικού έτους 2016.

6. Έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα οικονομικού έτους 2017.

7. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ.135/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ.73/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ