Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), & με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 & ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 10/11/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρωτ. 53810
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλλιθέας οικονομικού έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026, του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Κυθήρων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος