Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 120-190 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 6ΠΚΣΩΕΚ-Ψ1Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 29/09/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αρ. πρωτ. 49390/18-10-2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76
Τηλεφ.: 213 2070300

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή, προφορική, επαναληπτική μειοδοτική Δημοπρασία, κατόπιν της 422/2022 απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής, στην οποία αποφασίσθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου επιφανείας 120-190 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Πολιτιστικού του Κέντρου «ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ», σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.
Ο προσφερόμενος χώρος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της με ΑΔΑ: 9Α3ΠΩΕΚ-Φ3Ω Περίληψης Διακήρυξης του Δημάρχου Καλλιθέας, μετά της υπ’ αρ. 427/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΗΤΩΕΚ-7Υ1) απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής στην οποία καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση να περιβάλλεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Χαροκόπου, Παν Τσαλδάρη και Σιβιτανίδου, να είναι ισόγειο κατάστημα, να έχει επιφάνεια 120-190 τ.μ., να πληροί τις κτιριακές πολεοδομικές προδιαγραφές και να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες στο χώρο, να είναι καλής κατασκευής, να έχει ασφαλείς υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και χώρους υγιεινής, να διαθέτει προσβάσεις για ΑΜΕΑ καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ.
Επίσης στον προσφερόμενο χώρο είναι απαραίτητα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης & Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας.
Οι Αιτήσεις-Προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου θα συνοδεύονται με σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη Δημοσίευση της περίληψης του επαναληπτικού Διαγωνισμού στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα – 1ος όροφος), προκειμένου να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου.
Πληροφορίες για την επαναληπτική Δημοπρασία παρέχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού Μισθώσεων, που βρίσκεται εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου (Μαντζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα, 2ος όροφος, τηλ. 213-2070300), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αντίγραφα των πιο πάνω αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής όπου αποφασίσθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού και που συμπεριλαμβάνονται οι όροι της Διακήρυξης του Διαγωνισμού θα χορηγούνται είτε σε έντυπη μορφή είτε θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλεται μέσω πρωτοκόλλου στην παραπάνω Διεύθυνση, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του Διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ