Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 & ώρα 18:30

→ Την ώρα της συνεδρίασης μπορείτε να συμμετάσχετε μέσω της πλατφόρμας Webex στο link:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 19/10/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αρ. Πρωτ. 49840
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:30, που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/2018) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Καλλιθέας έτους 2023.

2. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας έτους 2023.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη ημέρα, Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:30, με τον ίδιο τρόπο.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ευσταθίου Κωνσταντίνος