Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 33η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 20/09/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 22/09/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 33η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 20/09/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 389: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγον.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 390: Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα και του Αντιδημάρχου Τ.Υ., στη Θεσσαλονίκη από 30/9/2022 έως 01/10/2022, με Χ.Ε.Π

Απόφαση Νο 391: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»

Απόφαση Νο 392: Έγκριση τεχνικής έκθεσης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 393: Εξειδίκευση πίστωσης για τα πνευματικά δικαιώματα που αναλογούν από την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος της εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Γ΄ Ηλικίας στις 3-10-2022.

Απόφαση Νο 394: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση αντιτύπων που αφορούν στις ανάγκες του Υποέργου 2 ΕΣΠΑ με MIS 5002039

Απόφαση Νο 395: Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης τριών Αντιδημάρχων για την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων», στις Βρυξέλλες από 10/10/2022 έως 13/10/2022, με Χ.Ε.Π.

Απόφαση Νο 396: Τροποποίηση της με αριθμό 355/2022 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση Νο 397: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των : α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχ. Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης γ) Σχ. Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης και δ) ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Αποσύρεται: Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Απόφαση Νο 398: Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής γ) καταστάσεων δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας για την καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων από ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τις συναυλίες Αυγούστου 2022

Απόφαση Νο 399: Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) ανάθεση της υπηρεσίας καλλιτεχνικών υπηρεσιών για μουσικοχορευτικές παραστάσεις στις 01 & 02/10/2022 στον «Χώρο Πολιτισμού & Νεολαίας», στο πλαίσιο του «Ποντιακού Τριημέρου 2022»

Απόφαση Νο 400: Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ & 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΞ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.»

Απόφαση Νο 401: α) Γνωστοποίηση οριστικής απόφασης ΑΣ1265/2022 Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τριμελές Συμβούλιο άρθρου 2 ν. 3068/2002 και 56 ν. 3900/2010) επί προσφυγής των Π. Π. κλπ, μη επιδεχόμενη προσβολής με ένδικα μέσα, β) έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης

Απόφαση Νο 402: Υποβολή αίτησης ενώπιον του Διοικ. Εφετείου Πειραιά περί επιστροφής, από την Ε. Κ. 2.000 ευρώ που της καταβλήθηκε από το Δ. Καλλιθέας ως κύρωση λόγω της δήθεν μη πλήρους συμμόρφωσης του προς την υπ’ αριθμ. 1524/2014 απόφ του Διοικ. Εφετείου Πειραιά κατόπιν προσφυγής της στο Τριμελές Συμβούλιο, μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. Α1502/2021 τελεσίδικης Απόφασης του Διοικ. Εφετείου Πειραιά με την οποία κρίθηκε η μη υποχρέωση του Δ. Καλλιθέας να καταβάλλει στην Ε.Κ. αποδοχές από τον αναδρομικό διορισμό της 25.08.2006 έως την πραγματική της πρόσληψη 26.04.2010

Απόφαση Νο 403: Περί συμβιβασμού για καταβολή ποσού στον αιτούντα κ. Ν. Γ. και εξειδίκευση πιστώσεως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ