Ανακοίνωση του N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» για την πρόσληψη 21 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ., για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γ.Γ.Α., περιόδου 2021-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα, 15/2/2022
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. πρωτ. : – 952 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, 176 03
Τ.Θ.: 78514
Αρμόδιος: Μ. Φιλιπποπούλου
Τηλέφωνο: 210 9565618 (εσωτ.4 → 3)
E-Mail: kallitheasports@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη είκοσι ένα (21) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας έως 8 μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της ΓΓΑ, περιόδου 2021-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη συνολικά είκοσι ένα (21) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση βάση της κείμενης νομοθεσίας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2021-2022, για τις εξής ειδικότητες:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέχρι και την 21η Μαρτίου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας (www.kallithea.gr). Δύνανται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» Δήμου Καλλιθέας, Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ. 78514, Τ.Κ. 17603, απευθύνοντάς την υπόψη κας Φιλιπποπούλου Μαργιάννας (τηλ. επικοινωνίας: 210 95.98.555 εσωτ.4).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλλιθέας, ήτοι έως και 21 Μαρτίου 2022. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Συνημμένα: