Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 & ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 09/12/2021
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. πρωτ.-6894-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410 (εσωτ.-1-)

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021).
  2. Την 66η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/Α.Π.ΔΙΔΑΔ/Φ69/188/οικ.21100 (ΑΔΑ:Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:30 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του νομικού προσώπου.

2. Έγκριση σχεδίου μελέτης/διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών & Αποστολή του αιτήματος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

3. Σύσταση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών που αφορούν αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων και σύσταση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων (όταν πρόκειται για μίσθωση).

4. Έγκριση καταβολής παροχής γάλακτος σε χρήμα για το χρονικό διάστημα από 08/02/2021 έως 30/11/2021 σε 139 δικαιούχους εργαζόμενους του Οργανισμού μας συνολικής δαπάνης 14,476,14 ευρώ.

5. Έγκριση υλοποίησης πρακτικής άσκησης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού μας για το σχ. έτος 2021-2022, με την ειδικότητα της βοηθού βρεφονηπιοκόμου.

6. Έγκριση διαγραφών βρεφών και νηπίων από τους βρεφικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού μας, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 4249/τ. β’/5-12-2017 ΦΕΚ, που αφορά τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

7. Τροποποίηση του Ειδικού κανονισμού λειτουργίας της Ναυταθλητικής Μαρίνας του Δήμου Καλλιθέας.

8. Λήψη απόφασης κατ’ άρθρο 72 παρ. 1εδ. ι ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με άρθρο το 233 ν. 3463/2006, για «άσκηση αγωγών αποζημίωσης τόσο κατά των ιδιοκτητών – λοιπών υπόχρεων αυθαίρετα ελλιμενιζόμενων σκαφών στις εγκαταστάσεις της Ναυταθλητικής Μαρίνας Δήμου Καλλιθέας όσο και κατά των ναυταθλητικών σωματείων των οποίων οι πρώτοι ήταν μέλη, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/1/2017».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ