Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλλιθέας & με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                      Καλλιθέα 25/8/2022
Δημοτικό Συμβούλιο                      Αρ. Πρωτ. 38333

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλλιθέας και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. και με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής 1ου εξαμήνου 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος