Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη 29-06-2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  Καλλιθέα 24/06/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25η                                  Αρ. πρωτ. 28989

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη 29-06-2022 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021:

1. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Περίθαλψη & φιλοξενία προγράμματος “Φροντίδα αδέσποτων ζώων”»

2. Έγκριση τεχνικής έκθεσης-περιγραφής και προϋπολογισμού προσφοράς και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Περίθαλψη & φιλοξενία προγράμματος “Φροντίδα αδέσποτων ζώων”»

3. Έγκριση 2ης χρονικής παράτασης συμβάσεως εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση, εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρου χωριστής συλλογής αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης στο χώρο του ΔΣΑ

4. Τροποποίηση σύμβασης για την υπηρεσία «Περίθαλψη & φιλοξενία προγράμματος “Φροντίδα αδέσποτων ζώων»

5. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

6. Αποδοχή και απολογισμός χορηγιών σε βασικά είδη διατροφής ενόψει των γιορτών του Πάσχα

7. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Μαΐου 2022

8. Αποδοχή εσόδου από την ΣΤ’ τακτική επιχορήγηση έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Καλλιθέας

9. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για το Δήμο Καλλιθέας

10. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης για την διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών από τους δημότες και ηλεκτρονικών εισπράξεων από τον δήμο μέσω του διατραπεζικού κυκλώματος DIAS

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ