Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., μέγιστης διάρκειας 2 μηνών, 12 ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Άθλησης, για την ομαλή και ασφαλή υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης μικρών παιδιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 21/06/2022
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. πρωτ. – 4121-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Προσωπικού
Αρμόδιος: Αλ. Ιωσηφίδου
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.2→11)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν. 3584/2007 ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τη με αριθ. 145/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας, με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου και Πρόεδρός του ο δημοτικός σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Κωστάκης.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’).
  4. Το ΦΕΚ 502/Β΄/1.4.2011 περί συγχώνευσης σε ένα Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Για τον Αθλητισμό και τα σπορ» και «Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφικοί Σταθμοί Δήμου Καλλιθέας».
  5. Την με αρ. 27/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΛ8ΟΛΨΦ-Ψ24) Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Άθλησης, μέγιστης διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/2007» και την αιτιολόγηση της αναγκαιότητα πρόσληψης.
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 οι οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με αυτές οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. που αφορούν τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων δεν ελέγχονται πια για τη νομιμότητά τους από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 132 του ίδιου νόμου με τις οποίες καταργούνται τα άρθρα 221 και 222 του ν. 3852/2010, η παρ. 10 περίπτωση ιζ’ του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.
  7. Την υπ’ αριθμ. 4064/20.06.2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του νομικού προσώπου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/2007 και συγκεκριμένα δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Άθλησης, για την ομαλή και ασφαλή υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης μικρών παιδιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται την Τετάρτη 22 Ιουνίου από ώρα 16.00 έως την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και μέχρι ώρα 23:59 να συμπληρώσουν την σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, και να την υποβάλουν υπογεγραμμένη & σκαναρισμένη μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: prokirixeis@dimoskallitheas-opaa.gr

Συνημμένα: