Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου -& με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την Παρασκευή 13/05/2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     Καλλιθέα 09/05/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19η                                        Αρ. πρωτ. 20329

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021) σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου -και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την Παρασκευή 13/05/2022 και ώρα 14:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια δίσκου μνημοσύνου για την τέλεση των κατ’ έτους μνημοσύνων Μαντζαγριωτάκη-Δαβάκη στις 21/5/2022

2. Εξειδίκευση πίστωσης για κατασκευή αεροπανό

3. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικών εκθέσεων, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) ανάθεση της υπηρεσίας καλλιτεχνικών υπηρεσιών για συναυλίες στις 19/05/2022 & 26, 31/05/2022

4. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης γ) καταστάσεων δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών Μαΐου 2022)

5. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

6. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την εξόφληση ασφαλίστρων πυρός της Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου, που βρίσκεται στην οδό Παναγή Τσαλδάρη αρ. 329, στην Καλλιθέα (χρονική περίοδος 19/07/2022 έως 19/07/2023)

7. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 2023 & 2024) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»

8. Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη του υπεύθυνου Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου ενώπιον του Η΄ Μον. Πλημ. Αθηνών σχετικά με αδίκημα που του αποδίδεται και συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων του

9. Περί α) άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 9/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδ. περιουσιακών διαφορών) και στη δεύτερη περίπτωση περί εκτέλεσης αυτής κατόπιν συμβιβασμού και κατάργησης δίκης και β) Εξειδίκευσης πίστωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ