Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                          Καλλιθέα 26/3/2021
Δημοτικό Συμβούλιο                          Αρ. Πρωτ. 12993

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με αρ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Εισήγηση για λήψη απόφασης α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου, Παλαιού Φαλήρου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου, Παλαιού Φαλήρου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), γ) για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Καλλιθέας στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Ορθή επανάληψη της με αριθμό 207/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Ορθή επανάληψη της με αριθμό 39/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4. Λήψη απόφασης για: α)τη διεξαγωγή πρόχειρου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση γαλβανισμένου και μη χαλυβδοελάσματος και πάσης φύσεως μεταλλικών υλικών και β)την έγκριση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Λήψη απόφασης για: α)τη διεξαγωγή πρόχειρου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ανακύκλωσης των άχρηστων ελαστικών οχημάτων, β)την έγκριση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Λήψη απόφασης για: α)τη διεξαγωγή πρόχειρου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση μεταχειρισμένων συσσωρευτών και λιπαντικών ελαίων των οχημάτων/μηχανημάτων έργου του Δήμου μας και β)την έγκριση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Λήψη απόφασης για α)τη διεξαγωγή πρόχειρου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φωτιστικών-λαμπτήρων, β)την έγκριση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

8. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας για το έτος 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας για το έτος 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής του 13ου Μαθητικού Φεστιβάλ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

11. Έγκριση μετονομασίας της Δημοτικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου Καλλιθέας, σε Δημοτική Εθελοντική Αιμοδοσία «Ηλίας Καββαδίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, σε μεταγενέστερη ειδική συνεδρίαση.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος