Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 12η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 27/04/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 28/04/2020 δημοσιεύονται τα θέματα της 12ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/04/2020 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 159: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 160: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης και ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ λόγω κατεπείγοντος.

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 161: Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεως για την αποκατάσταση βλάβης «HOT SPOT» του ελεύθερου WIFI του Δήμου.

Απόφαση Νο 162: Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος»

Απόφαση Νο 163: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2018».

Απόφαση Νο 164: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 280-380 τ.μ. τουλάχιστον, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Καλλιθέας.

Απόφαση Νο 165: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 600-700 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου «ΑΡΧΕΛΑΟΣ» του Δήμου Καλλιθέας.

Απόφαση Νο 166: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 130-200 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου «ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΠΑΡΤΗΣ» του Δήμου Καλλιθέας.

Απόφαση Νο 167: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 80-120 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση παραρτήματος της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας.

Απόφαση Νο 168: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 80-100 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του παραρτήματος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καλλιθέας.

Απόφαση Νο 169: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 90-100 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση υπηρεσιών της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 170: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 160-180 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 171: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2020-2022»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ