Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 10η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 06/04/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 06/04/2020 δημοσιεύονται τα θέματα της 10ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/04/2020 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 136: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 137: 3η Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020.

Απόφαση Νο 138: Ματαίωση του διαγωνισμού ‘’Προμήθεια ειδών διατροφής με τη μορφή δωροεπιταγών για το πρόγραμμα «Δώρο απόρων Δήμου Καλλιθέας για τις γιορτές του Πάσχα 2020»

Απόφαση Νο 139: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 134/2020 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 140: Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης προμηθειών λόγω κατεπείγοντος, της πραγματοποίησης δαπανών, των προηγηθεισών αποφάσεων Δημάρχου & εξειδίκευση πιστώσεως.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ: Εξειδίκευση πιστώσεως για προμήθεια συστήματος τηλεργασίας 6.200 € στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία από την διάδοση του COVID-19.

Απόφαση Νο 141: Εξειδίκευση πιστώσεως για προμήθεια Διαδικτυακών Εφαρμογών 24.800 € για τη διαχείριση των αιτήσεων Δημοτών και Υπαλλήλων στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία από την διάδοση του COVID-19.

Απόφαση Νο 142: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη στην «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου».

Απόφαση Νο 143: Έγκριση του 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης “Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού”.

Απόφαση Νο 144: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 για διαπραγμάτευση ειδών πρώτης ανάγκης και υπηρεσιών για περιορισμό του COVID – 19.

Απόφαση Νο 145: Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Αλέξιου Ατσάρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ