Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 09/04/2019

ΑΠΟΦ.-44-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΠΟΦ.-45-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡ.ΑΠΟΣΦΡ. ΑΞΙΟΛ.ΠΡΟΣΦ. ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓΩΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΎΛΑΞΗΣ

ΑΠΟΦ.-46-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤ.Νο3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ.ΟΡΓ.ΠΑΙΔ.ΧΑΡΩΝ & ΤΟΠΟΘ.ΣΕ Π.Σ.

ΑΠΟΦ.-47-ΕΠΑΝΑΛ.ΔΙΑΓ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘ.ΤΟΥ ΚΥΛ.ΣΤΙΣ Ν-ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤ_

ΑΠΟΦ.-48-ΈΓΚΡ.ΤΡΟΠ.ΣΥΜΒ.-ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΊΟΥ

ΑΠΟΦ.-49-ΈΓΚΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΦ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘ. ΑΝΑΘ.ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ & ΑΠΟΣΤ.ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ_

ΑΠΟΦ.-50-ΈΓΚΡ.ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΔΙΟΡΓ. 8ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ Π.Σ_

ΑΠΟΦ.-51-ΈΓΚΡ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤ.ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΠΟΦ.-52-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛ.Ή ΜΗ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ