Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Πέμπτη 31/10/2019 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ             Καλλιθέα 25/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21η                                Αρ. πρωτ.57836

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Πέμπτη 31/10/2019 και ώρα 13:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την επέκταση και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου»

2. Έγκριση συγγραφής υποχρεώσεων, τεχνικής έκθεσης-τεχνικών χαρακτηριστικών, και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την επέκταση και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου»

3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου 5.000-8.000 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (Δ.Σ.Α.) και των εγκαταστάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας

4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την σύμβαση «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού»

5. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ