Τελικοί Πίνακες Κατάταξης-Μοριοδότησης & Επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλλιθέας

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (3ΩΡΗΣ) ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (5ΩΡΗΣ) ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 5ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 5ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ    

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης-Μοριοδότησης, Επιτυχόντων & Απορριπτέων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλλιθέας

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (3ΩΡΗΣ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3ΩΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 3ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (5ΩΡΗΣ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 5ΩΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 5ΩΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 3ΩΡΗΣ ΚΑΙ 5ΩΡΗΣ

Ανακοίνωση – Προκήρυξη για τη σύναψη Συμβάσεων εργασίας Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. έναντι αντιτίμου για τα Τμήματα Ωδείου & Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα, 21/08/2023 Αρ. Πρωτ. 38274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Πληροφορίες:Α. Περγαντή Τηλέφωνο: 213-20.70.410 E-mail: argiro.pergandi@kallithea.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση για […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Δήμος Καλλιθέας – Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης, Υποέργο 1»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 01/08/2023 Αριθ. Πρωτ: 35988 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.853.035,40 ευρώ με ΦΠΑ, η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Δήμος Καλλιθέας – Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης, Υποέργο 1» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, […]

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Καλλιθέα, 01/08/2023 Αρ. πρωτ.: 36051 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ.ΑΝΑ/ΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Υ.: Π.ΠΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, συνολικά […]

Πίνακες κατάταξης, προσληπτέων & απορριπτέων της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πέντε ατόμων (ΔΕ Οδηγών), για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Καλλιθέας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΕΚ-Ψ0Κ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΔΑ: 6ΝΤ1ΩΕΚ-4ΡΖ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΔΑ: 9ΕΩ7ΩΕΚ-ΦΔΦ

Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π)» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 28/07/2023 Αριθ. Πρωτ : 35436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ, η ανάδειξη αναδόχου για την «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π) » ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ . Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο […]

Επαναληπτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός άνω των ορίων Διαγωνισμός, των άγονων ΟΜΑΔΩΝ 3, 4 & 5 της αρχικής διαδικασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 18/07/2023 Αριθ. Πρωτ : 33814 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (ΕL NUTS304) σε Επαναληπτικό Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 254.200,00 € η ανάδειξη αναδόχου/ων των άγονων ΟΜΑΔΩΝ 3, 4 και 5 της αρχικής διαδικασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ […]