Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 23η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 08/07/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 09/07/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 23η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 08/07/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 324: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 325: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.116 του Δήμου Καλλιθέας

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 326: 4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2024

Απόφαση Νο 327: Εξειδίκευση πιστώσεων για συντήρηση & επισκευή για τις Τεχνικές Υπηρεσίες

Απόφαση Νο 328: Εξειδίκευση πιστώσεων για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 329: Εξειδίκευση πίστωσης για το Τμήμα Αθλητικού Έργου

Απόφαση Νο 330: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια συσκευών θυροτηλεόρασης

Απόφαση Νο 331: Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή ποσού ως αποζημίωση χρήσεως προς εκμισθωτές από τους οποίους ο Δήμος μίσθωσε ακίνητο ιδιοκτησίας τους για στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού

Απόφαση Νο 332: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ενημερωτικών εντύπων για την προώθηση δημοσιότητας της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ] ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002403 στο Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»

Απόφαση Νο 333: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών έτους 2024, συνεχιζόμενου των ετών 2025 & 2026»

Απόφαση Νο 334: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια ειδών, υλικών καθαριότητας, λοιπών ειδών ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας»

Απόφαση Νο 335: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για τη «Συντήρηση πρασίνου Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού & Αναψυχής (Πρώην ΟΠΑΑ)»

Απόφαση Νο 336: Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 21/9/2023 σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

Απόφαση Νο 337: Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής ΙΔΟΧ για τα προγράμματα «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (ΠΑγΟ) σε συνεργασία με τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για την αθλητική περίοδο 2024-2025

Απόφαση Νο 338: Αποδοχή μελέτης ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2024»

Απόφαση Νο 339: Αποδοχή μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Απόφαση Νο 340: Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

Απόφαση Νο 341: Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Μαΐου 2024

Απόφαση Νο 342: Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών

Απόφαση Νο 343: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Απόφαση Νο 344: Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κ.Α.Π. 2024 του ΥπΕΣ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες – ΣΤ΄ τακτική επιχορήγηση 2024

Απόφαση Νο 345: Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κ.Α.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2024 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Απόφαση Νο 346: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου 160-180 τ.μ., για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου

Απόφαση Νο 347: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου 250-300 τ.μ., με βοηθητικό χώρο επιφάνειας 55-65 τ.μ. για στέγαση: α) του Κ.Δ.Α.Π. Μικρός πρίγκιπας και β) της Α΄ σχολής χορού, της Δ/νσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Μέριμνας

Απόφαση Νο 348: Τοποθέτηση (21) Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου (καμπινών) σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης»

Απόφαση Νο 349: Απόδοση λογαριασμού της Τζουμάκα Βασιλικής για το με αρ. 1670/06-06-2024 ΧΕΠ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ