Ολοκλήρωση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας ανακοινώνει την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο πλαίσιο του Ν. 4819/2021, με βάση τις προδιαγραφές, όρους και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» που καθορίστηκαν με την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/19.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ Β΄ 5553).

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Καλλιθέας χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)»

Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» µε διακριτικό τίτλο SMR. Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται, σε επίπεδο Δήμου, ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων με βάση την αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας, αρχικά, προτάθηκαν συνήθεις διαδρομές πεζής μετακίνησης οι οποίες συνδέουν υποδομές με κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις. Κατά μήκος αυτών έγιναν καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν οι υποδομές για πεζούς και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και προτάθηκαν παρεμβάσεις για τη βελτίωση και την ενίσχυση των υποδομών αυτών. Οι παρεμβάσεις είναι είτε σημειακές είτε γραμμικές και σε επίπεδο ρυμοτομικής γραμμής. Η υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, διαμορφώσεων ή/και κατασκευών που προβλέπονται στο ΣΑΠ του Δήμου, δύναται να πραγματοποιηθούν σταδιακά εντός διετίας μετά την έγκρισή του από το ΥΠΕΝ ή κατά την αναθεώρηση του ΣΑΠ.

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Καλλιθέας εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή με αριθμό απόφασης 321/2024 (ΑΔΑ: 62ΜΝΩΕΚ-5ΒΔ).