Ανακοίνωση για την πρόσληψη 24 ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας δύο (2) μηνών, πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών-πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Άθλησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 18/06/2024
Αριθ. πρωτ.: 29648/19.06.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αυτ. Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών τ. ΝΠΔΔ “ΟΠΑΑ Γ.ΓΑΛΛΟΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών-πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Άθλησης, για την ομαλή και ασφαλή υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης μικρών παιδιών του Δήμου Καλλιθέας «Kallithea Summer Sports Camp» και συγκεκριμένα του κάτωθι ανά κλάδο/ειδικότητα, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα και διάρκεια σύμβασης, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 20/6/2024 έως 24/6/2024

τηλέφωνο για πληροφορίες 2109598555 εσωτ. 2

 

Τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών:

  • Αυτοπροσώπως (είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο) στα γραφεία μας Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230), εργάσιμες μέρες και ώρες.
  • Ηλεκτρονικά στο mail : info@kallithea.gr

Διευκρίνηση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλουν υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη μετά των συνημμένων δικαιολογητικών έως την Δευτέρα 24/6/2024 και ώρα 23.59

Συνημμένα: