ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΨΗΑΩΩΕΚ-ΞΙΞ
Καλλιθέα, 13/06/2024
Αρ. Πρωτ.: 28874

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Υ.: Π. ΠΑΡΙΔΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Τηλέφωνο: 213-20.70.415
E-mail: p.paridou@kallithea.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη
του Δημάρχου Καλλιθέας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και 59 περί Αντιδημάρχων (αριθμού αυτών, αρμοδιότητες κ.λ.π.) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018) και συγκεκριμένα:
– Την περίπτ.α’ της παρ.1: «1.α. Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 3852/2010.»,
– Την περίπτ. β΄ της παρ. 1: «β) Η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ μπορεί να γίνεται από πρώην δήμαρχο ή από απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3.» και
– Την περίπτ. γ΄ της παρ. 3: «γ. ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.»
3. Τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 περί ρυθμίσεων θεμάτων προσωπικού Ο.Τ.Α, σύμφωνα με την οποία: «Η πλήρωση μίας θέσης, εκ των θέσεων που προ-βλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και της παραγράφου 1 του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010, μπορεί να γίνει ή με πρώην δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. Στις περιπτώσεις αυτές η θέση που πληρούται αποτελεί θέση συνεργάτη δημάρχου ή περιφερειάρχη. Λοιπές διατάξεις που αφορούν τους ειδικούς συνεργάτες εφαρμόζονται και για το συνεργάτη δημάρχου ή περιφερειάρχη….».
4. Την υπ’ αριθμ. 2846/Β4-461 απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 2802/Β΄/26.04.2023) βάσει της οποίας ο πληθυσμός του Δήμου Καλλιθέας ανέρχεται στους 97.616 μόνιμους κατοίκους.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 περί προσόντων και κωλυμάτων διορισμού αντίστοιχα του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007), οι οποίες σύμφωνα με το αρ. 167 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται και για τον διορισμό Ειδικών Συμβούλων ή Συνεργατών με το αρ. 163.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2598/Β΄/25.09.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την ανάγκη πρόσληψης ενός ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη για την προώθηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Δήμου Καλλιθέας σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που απαιτούν εμπειρία ή ειδίκευση στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα, (κείμενα, φωτογράφηση κτλ) προς υποστήριξη του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων (Γραφείο Τύπου του Δήμου).
8. Την με αρ. πρωτ. 26119/30.05.2024 βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ:

Ότι πρόκειται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη ο/η οποίος/α θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως τις 31.12.2028, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί με θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που απαιτούν εμπειρία ή ειδίκευση στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα, (κείμενα, φωτογράφηση κτλ) προς υποστήριξη του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων (Γραφείο Τύπου του Δήμου) και συγκεκριμένα:

 • θα παρακολουθεί την επικαιρότητα σε θέματα ΟΤΑ,
 • θα ασχολείται με τα Ηλεκτρονικά Κοινωνικά Δίκτυα,
 • θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτώς ή προφορικώς σε θέματα Επικοινωνίας και Προβολής των Δράσεων και Πολιτικών του Δήμου,
 • θα συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στην προετοιμασία και οργάνωση των σχετικών ενεργειών του.

Η πρόσληψη του προσώπου που, κατά την κρίση του Δημάρχου, είναι κατάλληλο, θα γίνει με απόφαση Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του/της προσλαμβανόμενου/ης για παροχή υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων δελτίου ταυτότητας
 2. Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται η εμπειρία, ή επαγγελματική ειδίκευση με συνημμένο οποιοσδήποτε άλλο έγγραφο που να τεκμηριώνει-αποδεικνύει εμπειρία ή ειδίκευση στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα, σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την εξειδικευμένη εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται ως εξής:
  Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση κατά του άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007).

Επισημάνσεις:

 1. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παραπέμπουμε στη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4952/2022 (Α΄136), σύμφωνα με την οποία: «Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας….»
 2. Εντός ενός (1) μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι υποβάλλουν προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, εφόσον υπάρχει, ή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, δήλωση σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που διατηρούν (άρθρο 76 παρ.2 Ν. 4622/2019, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν.4940/22).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται

 • ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: idox@kallithea.gr,
 • ή αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου
 • ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 2132070412, -415), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσης σε μία ημερήσια εφημερίδα (δηλ. από 17/06/2024 έως και 21/06/2024). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού Αττικής και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ