Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), την Παρασκευή 14/6/2024 & ώρα 13:00

Καλλιθέα 10/6/2024
Αρ. Πρωτ. 28250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Παρασκευή 14/6/2024 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 και με το άρθρο 55 του Ν. 5083/2024.

1. Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Κατάστασης Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως και Προσαρτήματος) του οικονομικού έτους που έληξε στις 31.12.2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019)

2. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023

3. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 για το πρώην «ΝΠΔΔ Γιάννης Γάλλος»

4. Εξειδίκευση πιστώσεων για τις ανάγκες του Τμήματος Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας

5. Εξειδίκευση πιστώσεων για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητικού Έργου

6. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης «Μεταφορές μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2024»

7. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

8. Ακύρωση της με αριθμ. 191/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

9. Έγκριση αιτήματος προς τη Δ.ΥΠ.Α. (τ. ΟΑΕΔ) για επέκταση του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55 άνω, ενός (1) ατόμου ΥΕ Εποπτών Κτιρίου, πλήρους απασχόλησης, για επιπλέον χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

10. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

11. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου 450-550 τ.μ., με αύλειο χώρο από 350 έως 450 τ.μ. για στέγαση παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού

12. Περί εξώδικου συμβιβασμού ή μη σχετικά με αίτηση αποζημίωσης του αιτούντος κ. Β. Γ. του Ι. και εξειδίκευση πίστωσης

13. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για την καταβολή ποσών ως αποζημιώσεις χρήσεως προς εκμισθωτές από τους οποίους ο Δήμος μίσθωσε ακίνητα ιδιοκτησίας τους για στέγαση των διαφόρων υπηρεσιών του

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ