Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 17η (έκτακτη) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 30/05/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 30/05/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 17η έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 30/05/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 273: Αποδοχή του κατεπείγοντος των θεμάτων

Απόφαση Νο 274: Τροποποίηση (παράταση) της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για την δαπάνη με τίτλο Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων (του καταργημένου πλέον)Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

Απόφαση Νο 275: Άσκηση εκ μέρους του Δήμου αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΕΤΑΔ Α.Ε., της RELEASE FESTIVAL ΙΔ. ΚΕΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ κ.λ.π.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ