Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Παρασκευή 17/5/2024 & ώρα 13:00

Καλλιθέα 13/5/2024
Αρ. Πρωτ. 22809

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Παρασκευή 17/5/2024 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 και με το άρθρο 55 του Ν. 5083/2024.

1. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τη Δημοτική Φιλαρμονική

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για την προμήθεια μηχανημάτων φυσικοθεραπείας για εξοπλισμο των Α΄ & Δ΄ ΚΑΠΗ

3. Εξειδίκευση πίστωσης για πινακίδα στο κτήριο Φορνέζη 2

4. Εξειδίκευση πιστώσεων για δαπάνη από τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης

5. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκδοση δελτίων συμμετοχής στη «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους-καλοκαίρι 2024»

6. Εξειδίκευση πιστώσεων για το Τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων

7. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια φιαλών νερού για θερμοψύκτες

8. Εξειδίκευση πιστώσεων για συντήρηση & επισκευή για τις Τεχνικές Υπηρεσιες

9. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, πρακτικού επιτροπής, καταστάσεων δαπανών και ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων από ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών από καλλιτεχνικο προγραμμα της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

10. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, πρακτικού επιτροπής, κατάστασης δαπανών και ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων από ανάθεση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (παρουσίασης)

11. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, πρακτικού επιτροπής, καταστάσεων δαπανών και ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων από ανάθεση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών)

12. Έγκριση τροποποίησης της από 21/09/2022 συμβάσης «Προμήθεια καυσίμων των ειδών του 1ου τμήματος (πετρέλαιο κίνησης – θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης ) της 1ης ομάδας

13. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για το προγραμμα «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις»- Καλοκαίρι 2024 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ»

14. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού & Αναψυχής (Πρώην ΟΠΑΑ)»

15. Έγκριση τεχνικής έκθεσης, τεχνικών περιγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πρασίνου Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού & Αναψυχής (Πρώην ΟΠΑΑ)

16. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Μαρτίου 2024

17. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2024

18. Αποδοχή επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών, για δαπάνες για διεξαγωγή εξετάσεων για πολιτογράφηση

19. Απόδοση λογαριασμού της Αικατερίνης Μπούτα για το με αρ. 1196/24-04-2024 ΧΕΠ

20. Απόδοση λογαριασμού της Τσίτουρα Αγγελικής για το με αρ. 842/22-03-2024 ΧΕΠ

21. Απόδοση λογαριασμού της Ρούμπου Μαρίας για το με αρ. 1195/24-04-2024 ΧΕΠ

22. Γνωστοποίηση ανέκκλητης οριστικής απόφασης Α77/2024 Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 4ο Τριμελές) επί αγωγής των Π. Π. κλπ μη επιδεχόμενης προσβολής με ένδικα μέσα λόγω ποσού

23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022»

24. Έγκριση 3ου ΑΠΕ Τελικού Τακτοποιητικού «Προσωρινές Εγκαταστάσεις Στέγασης Εννέα Νηπιαγωγείων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας Νομού Αττικής – Υποέργο: Διαμόρφωση Χώρων και λοιπές εργασίες για την χωροθέτηση και λειτουργία των αιθουσών»

25. Αποδοχή μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

26. Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π.Δ.Δ. Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, Β) Έγκριση των όρων αυτής, Γ) Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, Δ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας για την υπογραφή της.

27. A) Λήψη Απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού ή μη σχετικά με αιτήσεις για καταβολή αποζημίωσης του κ. Κ. Γ. και Β) Εξειδίκευση πίστωσης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ