Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στο Δήμο Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 96ΠΗΩΕΚ-ΦΕ7
Καλλιθέα, 10/5/2024
Αρ. Πρωτ. 22485

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Μαρίνα Γρίβα
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Τηλέφωνο: 213-20.70.425
E-mail: m.griva@kallithea.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στο Δήμο Καλλιθέας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τη διάταξη του άρθρου 77 του ν.3852/2010 (Α΄87) «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το άρ.10 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), σχετικά με τον Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης και τη διαδικασία επιλογής του.
  2. Τις Εγκυκλίους της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ. με αριθμούς: i) 1/664/7-1-2020 (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2), ii) 1237/94548/6-11-2023 (ΑΔΑ: 9Ξ9Ζ46ΜΤΛ6-ΑΞΔ) και iii) 162/12261/9-2-2024 (ΑΔΑ: ΡΓΕΤ46ΜΤΛ6-0Ψ8).
  3. Τη με αριθμό 117/2024 (ΑΔΑ: Ψ3ΕΙΩΕΚ-2Ω1) απόφαση του Δ.Σ., περί καθορισμού του περιεχομένου της προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στο Δήμο Καλλιθέας,

Προκηρύσσει τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
στο Δήμο Καλλιθέας.

– Η θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης πληρώνεται από πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
– Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Τις ενώπιόν του υποθέσεις διεκπεραιώνει, είτε εγγράφως, με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, είτε προφορικά, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις πλήρως τον/την ενδιαφερόμενο/η πολίτη ή επιχείρηση.
– Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών, η οποία λήγει στις 31.12.2028.
– Ο Συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία, ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (21% του οικείου Δημάρχου).
– Ο Συμπαραστάτης υπέχει τις ίδιες ευθύνες που προβλέπουν οι διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.
– Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν, σύμφωνα με το άρ.77 του Ν.3852/2010, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν.4804/2021 (ΦΕΚ Α’90).
– Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρ.10 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), ο Συμπαραστάτης επιλέγεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
– Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ.17914/11-4-2024 βεβαίωση του Τμ. Μισθοδοσίας της Δ/νσης Ο.Υ., έχει εγγραφεί η σχετική δαπάνη για πρόσληψη Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.

Η παρούσα προκήρυξη, ως κανονιστική πράξη: α) θα δημοσιευτεί υποχρεωτικά, με αναγραφή ολόκληρου του κειμένου, στο δημοτικό κατάστημα, β) θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και γ) θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια».

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής στις 16/5/2024, ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. και ώρα 8 μ.μ.

Παρακαλούμε για λόγους επαρκούς προετοιμασίας του Δημοτικού Συμβουλίου, οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την 15/5/2024, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους.

Πληροφορίες: Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Δημαρχείο Καλλιθέας, 2ος όροφος, εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.2132070405, 426,408.

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα λήψη απόφασης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Καλλιθέας θα γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση.
Συνεπώς θα δημοσιευτεί: α) στο κατάστημα του Δήμου β) στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ