Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου Καλλιθέας: -Ναυταθλητική Μαρίνα – Δημοτικό πάρκο αθλητισμού & αναψυχής, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 08/05/2024
Αριθ. Πρωτ: 22185

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 619.045,30 € (συμπεριλαμβανομένου νομίμου Φ.Π.Α) η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου Καλλιθέας: -Ναυταθλητική Μαρίνα – Δημοτικό πάρκο αθλητισμού και αναψυχής, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης (Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης 263631-2024 στο έντυπο Ευρωπαϊκών δημοσίων συμβάσεων, TED – E-NOTICES 2 _KALLITHEA) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 09-05-2024, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11-06-2024 και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η 17-06-2024 και ώρα 10:00 σε εκτέλεση της απόφασης της Δ.Ε. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 5ο της Διακήρυξης.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr , ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ.

Συνημμένα:

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ