Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), τη Μ. Δευτέρα 29/4/2024 & ώρα 13:00

Καλλιθέα 25/4/2024
Αρ. Πρωτ. 20758

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε τη Μ. Δευτέρα 29/4/2024 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 και με το άρθρο 55 του Ν. 5083/2024.

1. Γνωστοποίηση ανέκκλητης οριστικής απόφασης Α77/2024 Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 4ο Τριμελές) επί αγωγής των Π. Π. κλπ μη επιδεχόμενης προσβολής με ένδικα μέσα λόγω ποσού

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση των Α΄ και Β΄ Σχολών Χορού της Δ/νσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Μέριμνας

3. Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες του βρεφονηπιακού σταθμού Εσπερίδων 20

4. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας για την υλοποίηση του προγράμματος «Μεταφορές μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2024»

5. Έγκρισης τεχνικής έκθεσης, τιμολογίου μελέτης και προϋπολογισμού μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την υλοποίηση του προγράμματος «Μεταφορές μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2024»

6. Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κ.Α.Π. 2024 του ΥΠΕΣ α) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες –Δ΄ κατανομή 2024 και β) για εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 1η,2η, και 3η μηνιαία κατανομή 2024

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018»

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής για «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)»

9. α) Μη κατάθεση ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αρ. 537/2024 απόφ. του 5ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ και συμμόρφωση με αυτή.
β) Ακύρωση της υπ΄αρ. 5/2024 απ.. της Δημ. Επιτροπής, κατά το μέρος, κατά το οποίο έγιναν δεκτές οι προσφορές των λοιπών συμμετεχουσών εταιρειών, βαθμολογήθηκαν και προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
γ) Αποκλεισμός από το επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας των προσφορών των οικονομικών φορέων: i) WINGS ICT SOLUTIONS A.E. & ii) VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. και πρόκριση του οικονομικού φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στην επόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
δ) Επιστροφή του παράβολου που υποβλήθηκε για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής από τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε.» στον ως άνω προσφεύγοντα

10. Καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων για παραχώρηση χρήσης

11. Προγραμματική σύμβαση Δήμου Καλλιθέας – Π.Ε.Ν.

12. Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

13. Περί εξώδικου συμβιβασμού ή μη σχετικά με αίτηση αποζημίωσης της αιτούσας κ. Π. Γ. του Μ. και εξειδίκευση πίστωσης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ