Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), τη Δευτέρα 22/4/2024 & ώρα 13:30

Καλλιθέα 18/4/2024
Αρ. πρωτ. 19389

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε τη Δευτέρα 22/4/2024 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 και με το άρθρο 55 του Ν. 5083/2024.

1. 2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2024

2. Εξειδίκευση πίστωσης για πνευματικά δικαιώματα πραγματοποιθείσας εκδήλωσης

3. Εξειδίκευση πίστωσης για την επισκευή μηχανήματος φυσικοθεραπείας υπερήχου για το φυσικοθεραπευτήριο του Α΄ ΚΑΠΗ

4. Εξειδίκευση πιστώσεων για καλλιτεχνική εκδήλωση για τη Γιορτή της Μητέρας

5. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας στις 14 και 15 Μαΐου 2024

6. Εξειδίκευση πιστώσεων για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

7. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή ποσού προς εκμισθωτή που αφορά σε αποζημίωση χρήσεως μισθίου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και την 15/04/2024.

8. Εξέταση του από 10/04/2024 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών έτους 2024, συνεχιζόμενου των ετών 2025 & 2026»

9. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων και Προμήθεια Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ-Γιάννης Γάλλος» (άγονων ομάδων αρχικού διαγωνισμού)

10. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τεχνικής έκθεσης, πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση υπηρεσιών για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

11. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τεχνικών εκθέσεων, πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση υπηρεσιών για συναυλίες με θρησκευτικό περιεχόμενο

12. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου Καλλιθέας: -Ναυταθλητική Μαρίνα-Δημοτικό πάρκο αθλητισμού και αναψυχής, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών»

13. Έγκριση τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφές και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου Καλλιθέας: -Ναυταθλητική Μαρίνα-Δημοτικό πάρκο αθλητισμού και αναψυχής, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών»

14. Απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2024 της 1ης δόσης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

15. Αποδοχή επιχορήγησης Β΄ ΔΟΣΗΣ 2024, στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

16. Τοποθέτηση (5) Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου (καμπινών) σε κοινόχρηστους χώρους

17. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

18. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ορισμός υπολόγου για προμήθεια ετήσιων καρτών για τη μετακίνηση υπαλλήλων της Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας

19. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ασφαλίστρων 2 νεοαποκτηθέντων οχημάτων (φορτηγά)

20. Απόδοση λογαριασμού του Θεολόγου Ανδρέα για το με αρ. 427/16-02-2024 ΧΕΠ

21. Απόδοση λογαριασμού της Γραμματικοπούλου Ευθυμίας για το με αρ. 773/14-03-2024 ΧΕΠ

22. Κοπή ή μη ενός (1) δένδρου επί της οδού Σαπφούς 94 στην Καλλιθέα

23. Κοπή ή μη ενός (1) δένδρου επί της οδού Ξενοφώντος 184-188 στην Καλλιθέα

24. Περί εξώδικου συμβιβασμού ή μη σχετικά με αίτηση αποζημίωσης της αιτούσας κας Κ. Λ. Ν. Ε. και εξειδίκευσης πίστωσης

25. Περί εξώδικου συμβιβασμού ή μη σχετικά με την αίτηση του μη κερδοσκοπικού σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εξειδίκευσης πίστωσης

26. Περί εξώδικου συμβιβασμού ή μη σχετικά με αίτηση αποζημίωσης της εταιρείας FOREL A.E. και εξειδίκευση πίστωσης

27. Περί εξώδικου συμβιβασμού ή μη σχετικά με αίτηση αποζημίωσης του αιτούντος κ. K. Α. του Ι. και εξειδίκευση πίστωσης

28. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 244/2024 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

29. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ. 1273/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

30. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου και παροχή εντολής αποδοχής της Αίτησης ασφαλιστικών μέτρων προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ΓΑΚ Ασφ. Μέτρ. 37985/2024, ΕΑΚ Ασφ. Μέτρ. 3550/2024)

31. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ