Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Π.Ε. Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΨΕΕΩΩΕΚ-ΒΕΞ
Καλλιθέα, 04/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 16382

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες:Π. Δεικτάκη
Τηλέφωνο: 213-20.70.412
E-mail: p.deiktaki@kallithea.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.1 περ. α) εδ.1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ.18 του Ν.4674/20, ΦΕΚ Α’53: «α) Σε κάθε δήμο, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων του δήμου…..».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και 59 περί Αντιδημάρχων (ιδία περί αριθμού αυτών με βάση τον πληθυσμό του Δήμου) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την υπ’ αριθμ. 2846/Β4-461 απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 2802/Β΄/26.04.2023) βάσει της οποίας ο πληθυσμός του Δήμου Καλλιθέας ανέρχεται στους 97.616 μόνιμους κατοίκους.
4. Την με αρ. 09/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΘ7ΩΕΚ-ΜΛΧ) Απόφαση Δημάρχου περί του ορισμού έντεκα (11) Αντιδημάρχων, εκ των οποίων οκτώ (8) έμμισθοι και τρείς (3) άμισθοι.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 περί προσόντων και κωλυμάτων διορισμού αντίστοιχα του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007), οι οποίες σύμφωνα με το άρ. 167 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται και για τον διορισμό Ειδικών Συμβούλων ή Συνεργατών με το άρ. 163.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2598/Β΄/25.09.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την ανάγκη πρόσληψης ενός/μίας ΠΕ Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Καλλιθέας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου, δηλαδή έως τις 31.12.2028, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και ειδικά στον Τομέα Ψηφιοποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Έργων και ο οποίος συγκεκριμένα θα:
• Παρακολουθεί Ευρωπαϊκά και Διεθνή Έργα και θα συμβάλει στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίησή τους για το Δήμο Καλλιθέας.
• Εισηγείται και θα διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, γραπτώς ή προφορικώς σε θέματα ψηφιοποίησης σχετικών αρχείων και έργων.
• Συνεπικουρεί στην προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του Δημάρχου στους συγκεκριμένους τομείς.
8. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρ. 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρ.57 του Ν.4954/22, (ΦΕΚ 136/Α΄/09.07.2022): «Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας….».
9. Την με αρ. πρωτ. 14665/26.03.2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πίστωσης στον υπό επικύρωση προϋπολογισμό έτους 2024 του Δήμου μας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ:

Ότι πρόκειται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Καλλιθέας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου, δηλαδή έως τις 31.12.2028, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και ειδικά στον Τομέα Ψηφιοποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Έργων και συγκεκριμένα θα:

 • Παρακολουθεί Ευρωπαϊκά και Διεθνή Έργα και θα συμβάλει στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίησή τους για το Δήμο Καλλιθέας.
 • Εισηγείται και θα διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, γραπτώς ή προφορικώς σε θέματα ψηφιοποίησης σχετικών αρχείων και έργων.
 • Συνεπικουρεί στην προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του Δημάρχου στους συγκεκριμένους τομείς.

Η πρόσληψη του προσώπου που, κατά την κρίση του Δημάρχου, είναι κατάλληλο, θα γίνει με απόφαση Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου/ης για παροχή υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παραπάνω θέση ΠΕ Ειδικού Συμβούλου καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων δελτίου ταυτότητας.
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, κατά το άρ.82 του Ν.3584/2007.
 3. Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η ειδίκευση στον επιστημονικό/επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων κατά τα άνω, που αποδεικνύεται και με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα του προσλαμβανόμενου/ης ως επαγγελματία ειδικής εμπειρίας.
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007).

Επισημάνσεις:

 1. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παραπέμπουμε παραπάνω στο υπό στοιχείο 8, σύμφωνα με το οποίο: «Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας….» (άρ. 163 παρ. 7 του Ν. 3584/2007),
 2. Εντός ενός (1) μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι υποβάλλουν προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, εφόσον υπάρχει, ή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, δήλωση σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που διατηρούν (άρθρο 76 παρ.2 Ν. 4622/2019, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν.4940/22).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

 • ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: idox@kallithea.gr, ή
 • αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου ή
 • ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 2132070412, -415),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσης σε μία ημερήσια εφημερίδα (δηλ. από 08.04.2024 έως και 12.04.2024). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού Αττικής και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ