Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 6η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 27/02/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 29/02/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 6η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 27/02/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 68: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 69: Έγκριση αιτήματος προς την Δ.Υ.Π.Α. (τ.Ο.Α.Ε.Δ.) για πέμπτη ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμά του για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, πλήρους απασχόλησης

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 70: Εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη προμήθειας αναλογίων για το Δημοτικο Ωδείου

Απόφαση Νο 71: Εξειδίκευση πιστώσεων για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών κλπ του Τμήματος Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας

Απόφαση Νο 72: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ψηφιακού βρεφοζυγού για το παιδιατρικό ιατρείο του Δημοτικού Κέντρου Υγείας.

Απόφαση Νο 73: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για την Τεχνική Υπηρεσία

Απόφαση Νο 74: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για την Τεχνική Υπηρεσία

Απόφαση Νο 75: Εξειδίκευση πιστώσεων για τις ανάγκες διατροφής των φιλοξενούμενων βρεφών – νηπίων

Απόφαση Νο 76: Εξειδίκευση πίστωσης για υλικά της κεραμικής του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας και εκδηλώσεων

Απόφαση Νο 77: Εξειδίκευση πίστωσης για αγορά βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκης

Απόφαση Νο 78: Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος

Απόφαση Νο 79: 1. Αποδοχή επιχορήγησης από Κ.Α.Π 2024 (Β΄ τακτική 2024) για λειτουργικές δαπάνες, 2. Αποδοχή επιχορήγησης από Κ.Α.Π 2024 του ΥΠΕΣ για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες του Δήμου για το έτος 2023-2024, 3. Αποδοχή εσόδων από τους Κ.Α.Π. Περιφερειών για δαπανες αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας των Περιφερειών

Απόφαση Νο 80: Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών

Απόφαση Νο 81: Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

Απόφαση Νο 82: Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

Απόφαση Νο 83: Απόδοση λογαριασμού της Κατσάνη Ανδριανής για το με αρ. 373/12-02-2024 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 84: Απόδοση λογαριασμού της Μπούτα Αικατερίνης για το με αρ. 374/12-02-2024 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 85: Τοποθέτηση (19) Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου (καμπινών) σε κοινόχρηστους χώρους

Απόφαση Νο 86: Εγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο « ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 124 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ » και ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης .

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ