Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Καλλιθέας, οικονομικού έτους 2024

ΑΔΑ: ΨΠ3ΜΩΕΚ-ΨΗ5

Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Λ Ι Θ Ε Α Σ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
για το έτος 2024

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 362/20-12-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &
ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 9556/30-01-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚ/ΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ