Ο Δήμος Καλλιθέας προχώρησε στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Ο Δήμος Καλλιθέας προχώρησε στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», η οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.004.511,60 € δημόσιας δαπάνης, με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Ως προς το αντικείμενο της, πράξη αφορά τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ των βιοαποβλήτων σε οικίες, την προμήθεια του αντίστοιχου εξοπλισμού (κάδους, απορριμματοφόρο όχημα) για τη συλλογή των αντίστοιχων ρευμάτων, την προμήθεια εξοπλισμού για Γωνιές Ανακύκλωσης (ΓΑ), κινητό ΠΣ, την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων δημοσιότητας, ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης καθώς και τις απαιτούμενες υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη της υλοποίησης των παραπάνω δράσεων.

Η πράξη στοχεύει στη σταδιακή προσέγγιση μίας πιο βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων για το Δήμο Καλλιθέας και ειδικότερα:

  • Στη μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων
  • Στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών ή/ και ενέργειας
  • Στη δραστική μείωση των βιοαποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή